Stage: veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen van stagiairs en stagementoren. Wat met overuren, betaling, feestdagen...?

Bovenaan vind je de info voor de stagiair, onderaan voor de stagementor.

Stagiair

1.      Wat doe ik bij ziekte? 

 • Bel de stagementor voor de aanvang van de stagedag.
 • Ga naar de dokter.
 • Bezorg je afwezigheidsattest aan de stagementor én de school (stuur een mail via Smartschool naar de opvoeders en TA’s).

2.      Wat doe ik bij een arbeidsongeval? 

 • Ga langs een arts en laat de arts een verslag opmaken.
 • Breng de school op de hoogte van het arbeidsongeval.
 • Als je afwezig zal zijn omwille van het arbeidsongeval, bezorg je een afwezigheidsattest van de dokter aan de stagementor én je stagebegeleider op PIVA.

3.      Wat doe ik als ik te laat kom? 

 • Bel de stagementor voor de aanvang van de stagedag.
 • Zorg er voor dat je zo snel mogelijk op de stageplaats geraakt.
 • De gemiste uren haal je op een ander moment in binnen de stageperiode.

4.      Ik geraak niet meer op Quickstage, wat nu?

 • Stuur een mail via smartschool naar je stagebegeleider op PIVA.

5.     Mag ik overuren maken tijdens mijn stage?

 • De arbeidsduur van leerlingen-stagiairs mag niet meer bedragen dan 8 uren per dag en 38 uren per week.
 • Bij overmacht mag je een overuur presteren. Wees flexibel.
 • Een overuur moet gecompenseerd worden in dezelfde week.

6.     Heb ik als stagiair recht op een rustpauze?

 • Als je jonger bent dan 18 jaar mag je maximum 4,5u aan één stuk door werken.
 • <18j: vanaf 4u werken heb je recht op 30 minuten rust.
 • <18j: vanaf 6u werken heb je recht op 1 uur rust (waarvan 30 minuten in één keer moeten genomen worden).
 • Leerling-stagiairs ouder dan 18 jaar mogen het ritme van de andere werknemers in het bedrijf volgen.

7.     Mag ik mijn PIVA-werkkledij dragen of wordt dit ter beschikking gesteld door de stageplaats?

 • Je mag je PIVA werkkledij dragen tenzij de stageplaats andere kledij aanbiedt.

8.     Ontvang ik een vergoeding na het beëindigen van de stage?

 • Nee.
 • Onkosten die voortkomen uit de stage mogen wel vergoedt worden.

9.      Kan ik het stagecontract verbreken?

- Op vraag van de school 

De directeur van de school kan, op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider, de stageovereenkomst stopzetten als: 

 • de stagegever een zware inbreuk pleegt tegen het stagereglement of de arbeidswetgeving, of de fysieke of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar loopt, 
 • de leerlingenstage niet nuttig of efficiënt blijkt te zijn, 
 • er niet voldoende begeleiding is van het stagebedrijf. 

Een verbreking is pas mogelijk indien ze gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.

- Op vraag van de stagegever 

De stagegever heeft het recht de stageovereenkomst te verbreken als de leerling-stagiair: 

 • opzettelijk zware schade veroorzaakt, 
 • herhaaldelijk onwettig afwezig is, 
 • zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement, 
 • wangedrag vertoont, 
 • onvoldoende begeleiding krijgt door de school. 

Ook hier is een verbreking pas mogelijk indien ze gemotiveerd en schriftelijk gebeurt. 

- Op vraag van de leerling-stagiair 

De leerling-stagiair kan niet op eigen houtje de stageovereenkomst verbreken.

Stagementor

1.      Mijn stagiair is ziek, wat nu?

 • De stagiair brengt je op de hoogte voor de aanvang van de stagedag en bezorgt je zo snel mogelijk een afwezigheidsattest.
 • Indien de stagiair je niet op de hoogte brengt, kan je de school verwittigen en zal de school verder contact opnemen met de stagiair.

2.      Hoe contacteer ik de stagebegeleider?

 • Via mail (het e-mailadres staat vermeld op het stagecontract)

3.      Mag de stagiair overuren doen?

 • De arbeidsduur van leerlingen-stagiairs mag niet meer bedragen dan 8 uren per dag en 38 uren per week.
 • Bij overmacht mag je stagiair een overuur presteren.
 • Een overuur moet gecompenseerd worden in dezelfde week.

4.      Ben ik verplicht om de stagiair te betalen?

 • Nee, de stage is onbezoldigd.
 • Onkosten die voortkomen uit de stage mogen wel vergoedt worden.

5.      Mag mijn stagiair op zondag en/of feestdagen werken?

In de regel mogen leerling-stagiairs geen arbeid verrichten op zondag of op de tien wettelijke feestdagen.
Hierop bestaan evenwel afwijkingen:

 • Meerderjarige leerling-stagiairs mogen op die dagen toch leerlingenstage lopen in die gevallen en onder die omstandigheden dat dat kan voor reguliere werknemers.
 • Minderjarige leerling-stagiairs mogen op die dagen toch leerlingenstage lopen in die opleidingen en onder die voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij omzendbrief SO 74.

Zelfs in het geval van een afwijking mogen minderjarige leerling-stagiairs geenszins meer dan één zondag op twee arbeid verrichten, behalve met voorafgaande toelating van de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Alle leerling-stagiairs hebben, in het geval van arbeid op zondagen, bijkomende rustdagen of feestdagen, recht op inhaalrust, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde duur als de volwassen werknemers.

In het geval van arbeid op een zondag of op een bijkomende rustdag, zal de minderjarige leerling-stagiair niet altijd twee opeenvolgende rustdagen toegekend krijgen, maar dikwijls twee niet-opeenvolgende. Hij/zij zal wel inhaalrust moeten krijgen die niet minder mag bedragen dan 36 opeenvolgende uren (d.w.z. dat één van die rustdagen een werkonderbreking van ten minste 36 opeenvolgende uren moet meebrengen). De inhaalrust kan uiteraard niet worden aangerekend op de bijkomende rustdagen die hen moeten worden toegekend.

6.      Mag mijn stagiair ’s nachts werken?

Nachtarbeid is voor leerling-stagiairs in beginsel verboden. Zij mogen niet werken tussen 20 uur en 6 uur.
Hierop bestaan evenwel uitzonderingen:

 • Meerderjarige leerling-stagiairs mogen wel nachtarbeid verrichten, indien deze afwijking voorzien is voor reguliere werknemers.
 • Minderjarige leerling-stagiairs mogen nachtarbeid verrichten in die opleidingen en onder die voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij omzendbrief SO 74.

                Jeugdige werknemers ouder dan 16 jaar kunnen in bakkerijen en banketbakkerijen arbeid verrichten tussen 4 uur en 22 uur (K.B. van 25 maart 2016 – P.C. voedingsnijverheid);

                Jeugdige werknemers ouder dan 16 jaar kunnen in hotels, restaurants en cafés reeds arbeid verrichten tot 23 uur (K.B. van 11 april 1999 – P.C. hotelbedrijf). Als uitdrukkelijke voorwaarde geldt evenwel dat de jeugdige werknemer na het beëindigen van het werk nog naar huis moet kunnen keren : ofwel moet hij nog over een openbaar vervoermiddel kunnen beschikken of moet de werkgever in het vervoer voorzien of de vervoerskosten betalen (bv. taxi). Bovendien moet de werkgever deze tewerkstelling vooraf schriftelijk ter kennis brengen van de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, bevoegd voor de plaats waar de onderneming gevestigd is;

 • Voor minderjarige leerling-stagiairs ouder dan 16 jaar wordt het verbod op nachtarbeid ingekort tot hetzij 22 u tot 6 u, hetzij 23 u tot 7 u, als het arbeid in ploegen betreft of wanneer de arbeid wegens de aard der werken niet mag onderbroken worden.

7.      Wat als mijn stagiair een arbeidsongeval heeft?

 • De stagiair gaat zo snel mogelijk langs een arts om een medisch verslag te laten opmaken.
 • De stagiair bezorgt je zo snel mogelijk een doktersattest bij afwezigheid.

8.      Kan ik het stagecontract verbreken?

- Op vraag van de school

De directeur van de school kan, op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider, de stageovereenkomst stopzetten als: 

 • de stagegever een zware inbreuk pleegt tegen het stagereglement of de arbeidswetgeving, o de fysieke of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar loopt, 
 • de leerlingenstage niet nuttig of efficiënt blijkt te zijn, 
 • er niet voldoende begeleiding is van het stagebedrijf. 

Een verbreking is pas mogelijk indien ze gemotiveerd en schriftelijk gebeurt.

- Op vraag van de stagegever 

De stagegever heeft het recht de stageovereenkomst te verbreken als de leerling-stagiair: 

 • opzettelijk zware schade veroorzaakt, 
 • herhaaldelijk onwettig afwezig is, 
 • zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement, 
 • wangedrag vertoont, 
 • onvoldoende begeleiding krijgt door de school. 

Ook hier is een verbreking pas mogelijk indien ze gemotiveerd en schriftelijk gebeurt. 

- Op vraag van de leerling-stagiair 

 • De leerling-stagiair kan niet op eigen houtje de stageovereenkomst verbreken.