Opvoeders

Opvoeders

De opvoeders worden in de eerste plaats geraadpleegd in verband met afwezigheden, uitstappen, ...
 

  • 1e, 2e en 3e jaar: mevr. Jacobs
  • 4e, 5e en 6e jaar bakkerij en slagerij TSO BSO: mevr. Jannis
  • 4e, 5e en 6e jaar toerisme en hotel TSO BSO + 7e jaar: mevr. Van Laer